Skip to main content

DOTACJE
PROGRAM PRIORYTETOWY AGROENERGIA

FOTOWOLTAIKA I POMPY CIEPŁA

  • Dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.
  • Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych

Kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł

Oprocentowanie pożyczki

a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,
b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6),
c) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
d) okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
e) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

Beneficjenci

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

LEASING OPERACYJNY

Symulacja wstępna
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kwp

INWESTYCJA W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ O MOCY 1 MWP

Wymagana jest pełna procedura budowlana

Geneza realizuje pełen zakres prac:

  1. wystąpienie o wydanie warunków zasilania elektrowni PGE
  2. wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub
  3. uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP
  4. procedura środowiskowa
  5. opracowanie dokumentacji technicznej
  6. uzyskanie pozwolenia na budowę
  7. realizacja inwestycji
  8. procedura odbiorowa

Grunty polecane dla budowy farmy to grunty w IV-V-VI klasie. Na takim terenie można wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWp.

Inwestując w fotowoltaikę warto rozważyć zamontowanie pompy ciepła, tworząc w ten sposób swoistą, doskonałą hybrydę, czyli samowystarczalny system, którego celem jest wyzerowanie rachunków za prąd oraz kosztów ogrzewania i cwu.

Poniżej instalacja hybrydowa: pompa ciepła Panasonic 9 kW + fotowoltaika 10 kWp.